نظر به اینکه  دبیرخانه جشنواره نماز در فضای مجازی  به صورت دائمی خواهد بود از کلیه عزیزان برای  طراحی  لوگوی جشنواره دعوت به عمل می آید طرحهای خود را به (ای دی)کانال جشنواره به آدرس ( https://t.me/NamazJashnvareh1395 )ارسال نمایید به  لوگوی انتخاب شده در  اختتامیه هدیه ارزنده تقدیم خواهد شد