شرکت کنندگان محترم در جشنواره:

با توجه به درخواست شرکت کنندگان محترم چنانچه آثار ارسالی در جشنواره از حجم بیشتر از شرایط اعلام شده می باشند آثارخود را بارگزاری وفقط آدرس لینک اثر خود را اعلام نمایید تا از طریق دبیرخانه اقدام شود