من به نماز عشق می ورزم

نماز امام خامنه ای

نماز امام خمینی